Közérdekű adatok

Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

III. Gazdálkodási adatok

Különös közzétételi lista

1. A BKÜ Zrt. vezető tisztségviselőinek, FB tagjainak, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 208. §-a szerinti vezető állású munkavállalóinak, valamint az önállóan cégjegyzésre vagy a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalóinak

 • neve,
 • tisztsége vagy munkaköre,
 • munkaviszonyban álló személy esetén
  • a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások, ezen belül külön feltüntetve alapbért, egyéb időbért, teljesítménybért, valamint az időbért megalapozó időtartam, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítmény-követelmények;
  • az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama;
  • az Mt. alapján a versenytilalmi megállapodásban kikötött időtartam és a munkavállaló kötelezettségvállalásának ellenértéke;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 2.112. § (1) bekezdés szerinti megbízási jogviszony, valamint a felügyelőbizottsági tagok esetén
  • a megbízási díj;
  • a megbízási díjon felüli egyéb járandóságok;
  • a jogviszony megszűnése esetén járó pénzbeli juttatások;

2. A BKÜ Zrt. pénzeszközei felhasználásával, a Társaság vagyonával történő gazdálkodással összefüggő – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy azt meghaladó értékű – árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések

 • megnevezése,
 • tárgya,
 • értéke,
 • a szerződést kötő felek neve,
 • határozott időre kötött szerződések időtartama;

Közbeszerzések

3. A 134/2015. (I.28.) Főv. Kgy. határozat alapján a BKÜ Zrt. a tulajdonában található ingatlanvagyon elidegenítésével kapcsolatos szerződések adatai

 • A BKÜ Zrt. tulajdonában jelenleg nincs ingatlanvagyon.

Archív közérdekű adatok